من از کار کردن با سیمرغ راضی بودم. قیمت منصفانه ای بهم دادند. کارم رو سر وقت و بدون بدقولی انجام دادند. ضمناً رفتار و برخورد  مودب و محترمانه ای هم داشتن.