سلام همکاری با شما در “رندر فارم سیمرغ” تجربه خوبی بود هم از لحاظ سرعت و کیفیت و هم از لحاظ تعهد به کار