رندر تیزر پشمک حاج عبدالله ( محصولات جدید)  به کارگردانی و اجرای برادران رحیمی توسط رندرفارم سیمرغ انجام گرفت

تعداد 810 فریم

زمان رندر پروژه : 14 دقیقه

main-comp-0-00-03-16