رندر 3300 فریم در کمتر از 10 ساعت

Posted on اکتبر 27, 2012 by admin

این پروژه مربوط به شبیه سازی یک طرح توریستی تفریحی در کشور امارت است.  رندر این تیزر در استودیو سیمرغ در کمتر از 10 ساعت به انجام رسید.