تخمین هزینه رندر
تخمین هزینه به صورت حدودی است

پس از رندر شدن چند فریم در رندرفارم سیمرغ هزینه دقیق تر میتواند محاسبه شود

نرم افزار موبایل تخمین هزینه سیمرغ

همچنین شما میتوانید نرم افزار مخصوص رندرفارم سیمرغ برای تخمین هزینه رندر را در موبایل خود داشته باشید