انیمیت فیلم کوتاه "رهبر کوچک"ا
متحرک سازی بازی ویدئویی "شبگرد"ا
متحرک سازی فیلم سینمایی "مولود کعبه"ا